Regulamin

MARATONU ROWEROWEGO w kolarstwie górskim MICHAŁKI 2019

1. Cel imprezy

Stworzenie imprezy rowerowej o charakterze rekreacyjnym, mającej na celu propagowanie kolarstwa górskiego jako zdrowego stylu życia oraz aktywnej formy wypoczynku. Podkreślenie walorów turystycznych naszego regionu.

2. Nazwa imprezy

Maraton w kolarstwie górskim – Cross Country Michałki 2019

3. Organizator :

U.K.S. „Płomień” przy Szkole Podstawowej w Wieleniu
adres korespondencyjny: Wieleń 64-730,ul. Szkolna 2
tel: 067 2561550

kontakt:
Tomasz Kaczmarek, 64-730 Wieleń, ul. Szkolna 2, tel. 067 2561550,
602 215 001,
tomkolarek@gmail.com
Hanna Forbrich  promocja@wielen.pl
Inne informacje: http://www.maraton.wielen.pl , http://www.wielen.pl, Facebook

4. Miejsce i termin

Stadion Miejski w Wieleniu – 21 września 2019r.

5. Dystans:

MINI – 38 km
MEGA – 57 km
GIGA – 100 km

6. Program imprezy:

piątek 20 IX:
17:00-20:00 – odbiór pakietów startowych w biurze zawodów na stadionie miejskim

sobota 21 IX:
7:30-9:30 – dla MEGA i GIGA odbiór pakietów startowych w biurze zawodów na stadionie miejskim
7:30-10:00 – dla MINI odbiór pakietów startowych
10:00 – start honorowy maratonów
MEGA i GIGA
10:05 – start ostry
10:30 –
start MINI
10:00-15:00 – imprezy towarzyszące dla najmłodszych, prezentacje firm sponsorujących
11:45 – planowany przyjazd zwycięzcy rundy MINI
11:55 – planowany przyjazd zwycięzcy rundy MEGA
12:30 – dekoracja dzieci i losowanie roweru
13:30 – planowany przyjazd zwycięzcy rundy GIGA
16:00 – zamknięcie tras maratonu
14:30 – 16:00 uroczysta dekoracja zwycięzców poszczególnych dystansów i na koniec losowanie nagród spośród wszystkich uczestników maratonu
17:00 – zakończenie imprezy

7. Kategorie wiekowe dystansu MINI 
KOBIETY

Kategoria K1 – kobiety do 30 lat (rok ur. 1989 i młodsze)
Kategoria K2 – kobiety od 31 do 40 lat (rok ur. 1979 – 1988)
Kategoria K3 – kobiety od 41 do 50 lat (rok ur. 1969 -1978)
Kategoria K4 – kobiety ur 1968 i starsze

MĘŻCZYŹNI

Kategoria M1 – mężczyźni do 18 lat (rok ur. 2000 i młodsi)
Kategoria M2 – mężczyźni od 19 do 30 lat (rok ur. 1988 – 1999)
Kategoria M3 – mężczyźni od 31 do 40 lat (rok ur. 1978 – 1987)
Kategoria M4 – mężczyźni od 41 do 50 lat (rok ur. 1968 – 1977)
Kategoria M5 – mężczyźni od 51 do 60 lat (rok ur. 1958 – 1967)
Kategoria M6 – mężczyźni od 61 (rok ur. 1957 i starsi)

Na dystansie MEGA

KOBIETY

Kategoria K1 – kobiety do 30 lat (rok ur. 1988 i młodsze
Kategoria K2 – kobiety od 31 do 40 lat (rok ur. 1978 – 1987)
Kategoria K3 – kobiety od 41 lat (rok ur. 1977 i starsze)

MĘŻCZYŹNI

Kategoria M2 – mężczyźni od 19 do 30 lat (rok ur. 1988 – 1999)
Kategoria M3 – mężczyźni od 31 do 40 lat (rok ur. 1978 – 1987)
Kategoria M4 – mężczyźni od 41 do 50 lat (rok ur. 1968 – 1977)
Kategoria M5 – mężczyźni od 51 do 60 lat (rok ur. 1958 – 1967)
Kategoria M6 – mężczyźni od 61 ( rok ur. 1957 i starsi)

Na dystansie GIGA:

KOBIETY
open

MĘŻCZYŹNI 

Kategoria M2 – mężczyźni od 19 do 30 lat (rok ur. 1988 – 1999)
Kategoria M3 – mężczyźni od 31 do 40 lat (rok ur. 1978 – 1987)
Kategoria M4 – mężczyźni od 41 do 50 lat (rok ur. 1968 – 1977)
Kategoria M5 – mężczyźni od 51 lat (rok ur. 1967 i starsi)

8. Warunki uczestnictwa.

8.1. W maratonie na wszystkich dystansach wystartuje łącznie 600 zawodników (+30 miejsc dla organizatora, szczególnie dla osób pomagających w organizacji)
8.2. Do przyjęcia na listę uczestników wymagane jest wypełnienie zgłoszenia uczestników znajdującego się na stronie internetowej maratonu oraz wniesienie opłaty startowej.
Zgłoszenie zawodnika będzie widoczne na liście startowej po dokonaniu i zaksięgowaniu opłaty za start!
8.3. Raz w tygodniu, w poniedziałki, lista będzie weryfikowana i uzupełniane o dane dotyczące dokonanych w ciągu tygodnia wpłat, które zostały zaksięgowane na koncie organizatora.
8.4. Lista zostanie zamknięta z chwilą rejestracji ostatniego, 600-nego zawodnika z opłaconym startowym.
8.5. Otwarcie zapisów w Poniedziałek Wielkanocny.
8.6. Opłaty:
50 zł przy wpłacie dokonanej do 31 lipca
               60 zł przy wpłacie dokonanej do 1 września
               80 zł przy wpłacie dokonanej od 2 września
8.7. O przyjęciu ostatnich zawodników na listę decyduje data wpływu opłaty na konto bankowe organizatora.
8.8. Wpłaty w formie przelewu na konto organizatora tj.
UKS Płomień, Bank Spółdzielczy 
w Wieleniu
nr rachunku 92 8960 0003 0005 4120 2000 0010
Na przelewie należy zaznaczyć – „Opłata za udział w maratonie rowerowym Michałki 2018.”
Przy opłacie za kilku zawodników należy wszystkich wyszczególnić.

Zawodnik z nieopłaconym startowym w terminie 7 dni od zapisu zostanie usunięty z listy.
8.9. W biurze zawodów po podpisaniu listy startowej uczestnik otrzyma numer startowy stosownie do kategorii wiekowej oraz zobowiązany będzie do pobrania chipa do elektronicznego pomiaru czasu (o ewentualnej innej formie pomiaru czasu – komunikaty na stronie www.maraton.wielen.pl)
W biurze zawodów nie będzie prowadzona rejestracja zawodników. Obowiązująca jest rejestracja internetowa wraz z dokonaniem opłaty startowej.
8.10. Prawo startu w maratonie mają osoby, które ukończyły 18 lat, w przedziale 16-18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, poniżej 16 lat pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych startujących w maratonie po podpisaniu stosownej zgody w biurze zawodów.
8.11. Na rundzie MEGA i GIGA nie mogą startować zawodnicy poniżej 19 roku życia.
8.12. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych.
8.13. Każdy uczestnik maratonu zobowiązany jest do jazdy w kasku sztywnym.
8.14. Dopuszcza się do uczestnictwa w zawodach wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nie posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach. Ten fakt uczestnik lub w przypadku osób nieletnich, jego rodzic lub opiekun prawny, potwierdza w momencie dokonania zgłoszenia udziału w zawodach.
8.15.
W zawodach nie mogą startować zawodnicy odbywający karę zawieszenia lub dyskwalifikacji za używanie środków dopingujących
8.16. W przypadku obecności komisji antydopingowej, każdy uczestnik wybrany do kontroli, zobowiązany jest do stawienia się na badanie.

9. Świadczenia dla zawodników

W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:
– pamiątkowy numer startowy
– oznakowaną trasę wszystkich dystansów
– system elektronicznego pomiaru czasu
– pełne zabezpieczenie medyczne (OSP, karetka, lekarz)
– prawo do korzystania z bufetów na trasie
– posiłek regeneracyjny po maratonie
– możliwość umycia roweru
– nagrody i puchary dla zwycięzców
– nagrody dodatkowe losowane wśród wszystkich uczestników.
– plakietka okolicznościowa

10. Maraton

Maraton zostanie przeprowadzony na trasie okrężnej, w 95% przebiegać będzie po drogach leśnych i polnych. Oznakowanej na tle żółtą strzałką i literą M. Obowiązuje jazda po oznakowanej trasie, a nie na orientację.

Start maratonu na dystansie MEGA i GIGA  we wszystkich kategoriach odbędzie się ze startu wspólnego o godz 10.00
Start na dystansie MINI we wszystkich kategoriach odbędzie się ze startu wspólnego o godzinie 10.30.

O ustawieniu na linii startu decyduje kolejność zgłoszeń na linii startu.
Z pierwszej linii startują: zwycięzcy open Mega i Giga z roku 2018 oraz zawodnik zapisany jako pierwszy na liście zgłoszeniowej w 2019 r. Ewentualne sektory wg uznania organizatora, wyników open poprzednich edycji i frekwencji.
Trasa maratonu będzie oznakowana tabliczkami kierunkowymi na tle żółtym, taśmą znakującą oraz zabezpieczona przez służby takie jak: Policja, Ochotnicza Straż Pożarna, obsługa sędziowska, punkty kontrolne, opieka medyczna oraz piloci na motocyklach.
Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.
Za kolizje i wypadki na trasie maratonu wyłączną odpowiedzialność ponosi zawodnik lub inny użytkownik drogi przyczyniający się wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego do zaistnienia zdarzenia.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie maratonu.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy z powodów organizacyjnych o czym poinformuje niezwłocznie w komunikatach na www, fb, na stadionie przed zawodami.

Wyboru dystansu MEGA lub GIGA dokonuje uczestnik w trakcie jazdy, szczegółowe informacje – podczas odprawy technicznej przed startem.

Wjazd na dużą rundę będzie limitowany czasem. O godz. 10.30 wjazd na rundę GIGA (na 9 km) zostanie zamknięty, a wszyscy pozostali zawodnicy zostaną sklasyfikowani na MEGA.

Na dystansach będą umieszczone liczne punkty kontrolne, brak zawodnika na tych punktach oraz skracanie trasy jest podstawą do dyskwalifikacji.
W trakcie maratonu będzie prowadzony elektroniczny pomiar czasu.
Sędzią głównym zawodów będzie osoba niezwiązana z Komitetem Organizacyjnym imprezy.

Ponadto organizator zapewnia na trasie maratonu minimum trzy bufety. O ich rozmieszczeniu poinformujemy przed imprezą.

Po ukończeniu maratonu dla każdego uczestnika przewidziany jest ciepły posiłek.
Każdy uczestnik otrzyma pamiątkową plakietkę.

11. Klasyfikacja na poszczególnych dystansach:

Klasyfikacja maratonu zostanie przeprowadzona na trzech dystansach w wymienionych w regulaminie kategoriach wiekowych z podziałem na płeć.

12. Ochrona środowiska naturalnego

Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu poza wyznaczonymi strefami bufetu max 200m za bufetem. Nieprzestrzeganie karane będzie dyskwalifikacją.

13. Protesty

Protesty do Sędziego Głównego zawodów można składać w formie pisemnej w czasie trwania zawodów. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego.

14.Nagrody

Po zawodach odbędzie się dekoracja zwycięzców.

Dystans „MEGA” i „GIGA”:

Pierwszych sześciu zawodników w każdej kategorii otrzyma dyplomy, a pierwsza trójka puchary i nagrody rzeczowe
Lista nagród w poszczególnych kategoriach będzie dostępna w dniu zawodów.

Dystans Mini:
Dekorowane będą pierwsze „trójki” w poszczególnych kategoriach dyplomami , medalami i w miarę możliwości drobnymi nagrodami.

Po dekoracji odbędzie się losowanie nagród wśród wszystkich uczestników maratonu zarówno dystansów GIGA, MEGA i MINI.
Zawodnik zdyskwalifikowany nie bierze udziału w losowaniu nagród. Wylosowany uczestnik odbiera nagrodę osobiście, w przypadku nieobecności wylosowana nagroda wraca do puli nagród.

15. Informacje końcowe:

15.1. Maraton będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad ruchu drogowego, mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg leśnych, ulic czy pojedynczych zabudowań. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników maratonu.
15.2. Osoby nie uczestniczące w maratonie, poruszające się po trasie będą usuwane przez obsługę techniczną.
15.3. Maraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
15.4. W przypadku rezygnacji z udziału w maratonie organizator nie zwraca opłaty startowej.
15.5. Organizator wraz z sędzią głównym zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu planowanej trasy oraz do interpretacji i zmian niniejszego regulaminu.
15.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione oraz wypadki w czasie trwania imprezy „Michałki 2019”.
15.7. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Podpisując deklaracje udziału przyjmują do wiadomości, że w razie wypadku nie mogą wnosić żadnych roszczeń w
stosunku do organizatora. Przyjmują do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb
porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzając się z warunkami uczestnictwa zgłaszają swoje uczestnictwo w ww. zawodach. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego poprzez złożenie podpisu.
15.8. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania imprezy.
15.9. Na trasie występują miejsca niebezpieczne
15.10. Zawodnicy ubezpieczają się indywidualnie.
15.11. Uczestnik wyścigu wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wyścigu oraz na publiczne podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska.
15.12. Koordynator, Organizator oraz Sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w poszczególnych etapach zawodów, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących wyścig i wydarzenia towarzyszące wyścigowi (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne). Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych zawodników.
15.13. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizerunku i wypowiedzi dla prasy, radia i telewizji utrwalonego poprzez dokumentację prasową, fotograficzną i filmową obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1191)
15.14. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Biuro Organizatora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
15.15. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w ramach rejestracji uczestników Maratonu w kolarstwie górskim Cross Country Michałki 2019 jest UKS Płomień przy Szkole Podstawowej w Wieleniu.
15.16. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach organizacji i promocji Michałków 2019, wyłonienia zwycięzców, przyznania i wydania nagród.
15.17. Przetwarzanie i wykorzystanie danych uczestników obejmuje również publikację (w tym na stronie www.maraton.wielen.pl: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy klubu/Kraju/Miasta oraz może stanowić publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno-reklamowych wydawanych przez Organizatora Michałków 2019.
15.18. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz prawo do ich poprawiania.
15.19. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Michałkach 2019.

Zawody dzieci:

Od godziny 10.35 odbędą się zawody dla dzieci do 15 roku życia. Zawody na rowerkach zostaną przeprowadzone na stadionie i terenie przyległym. Zapisu dokonują rodzice przed zawodami w godzinach 8.00-10.00. Dzieci startują na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów. Udział jest bezpłatny.
Start w kaskach sztywnych. Istnieje możliwość wypożyczenia kasku.
O 12.30 nastąpi dekoracja dzieci, a po niej zostanie zorganizowany konkurs z nagrodą, którą będzie wysokiej klasy rower.
Konkurs zorganizowany zostanie zgodnie z przepisami Ustawy o Systemie Oświaty.

Organizator – U.K.S „Płomień” Wieleń

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.